「XX Open Cup. GP of Korea」Container
「XX Open Cup. GP of Korea」Container

08/02/2020

给定两个长度 nn 的序列 s,ts,t,序列每一位是 1122。每次你可以选择一个长度 3\leq 3 的区间进行左右翻转,代价为区间数值和加上给定常数 cc。问将 ss 变换成 tt 的最小代价。

n500n \leq 500

题解

非常巧妙的一个题。

我们转化为格路问题,11 表示向右走,22 表示向上走。则 sstt 对应的两条路线,被他们的交点分割为若干段。

相当于我们需要用 1×1,1×2,2×11 \times 1, 1 \times 2, 2 \times 1 三种长方形填充到两条路线包围住的区间里。不妨先设初始解为全用 1×11 \times 1 的网格填充,黑白染色后相当于在得到的二分图跑最小费用最大流。

注意到放一个 2×12 \times 1 的长方形对应的边权是 2+c2+c1×21 \times 2 的长方形对应的边权是 1+c1+c。一开始我们可以贪心的填 2×12 \times 1 的长方形,这样剩下未被覆盖的格子只有 O(n)O(n) 个。在这个残量网络上跑增广,容易证明至多增广 O(n)O(n) 次。

求方案可能还需要跑个拓扑排序。

时间复杂度 O(n3logn)O(n^3 \log n),然而听说有牛逼的 O(n2)O(n^2) DP 做法。

代码

#include <bits/stdc++.h>
#define endl '\n'
using namespace std;
const int N = 509, M = 1 << 21;
int n, c, s, t, l, r, ans, cnt, nod, ind[N * N], q[M], pre[M], dis[M], minA[N], minB[N], id[N][N], num[N][N];
int tot = 2, hed[M], nxt[M], to[M], val[M], cst[M];
bool mrk[N][N], inq[M];
string a, b;
vector<int> G[N * N];
vector<pair<int, int>> seq(1), loc(1);
inline void add(int u, int v, int w) {
 nxt[tot] = hed[u], to[tot] = v, val[tot] = 1, cst[tot] = w, hed[u] = tot++;
 nxt[tot] = hed[v], to[tot] = u, val[tot] = 0, cst[tot] = -w, hed[v] = tot++;
}
void way(string &a, int *min) {
 int x = 1, y = 1;
 for (int i = 1; i <= n; i++)
  if (a[i] == '1') {
   min[x] = y;
   for (int i = y; i < N; i++) mrk[x][i] ^= 1;
   ++x;
  } else {
   ++y;
  }
}
bool spfa() {
 memset(pre + 1, 0, nod << 2);
 memset(dis + 1, -63, nod << 2);
 dis[s] = pre[s] = 0;
 q[l = r = 1] = s, inq[s] = true;
 while (l <= r) {
  int u = q[(l++) % M];
  inq[u] = false;
  for (int i = hed[u]; i; i = nxt[i])
   if (val[i] && dis[to[i]] < dis[u] + cst[i]) {
    pre[to[i]] = i;
    dis[to[i]] = dis[u] + cst[i];
    if (!inq[to[i]]) q[(++r) % M] = to[i], inq[to[i]] = 1;
   }
 }
 return pre[t] && dis[t] > 0;
}
int main() {
#ifdef memset0
 freopen("1.in", "r", stdin);
#endif
 cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
 cin >> n >> c >> a >> b;
 a.insert(a.begin(), '\0');
 b.insert(b.begin(), '\0');
 way(a, minA);
 way(b, minB);
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j]) {
    id[i][j] = ++nod;
    loc.push_back({i, j});
    ans += 3 + c;
   }
 s = ++nod, t = ++nod;
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j]) {
    if ((i + j) & 1) {
     add(s, id[i][j], 0);
     for (int d = -1; d <= 1; d += 2) {
      if (mrk[i + d][j]) add(id[i][j], id[i + d][j], 2 + c);
      if (mrk[i][j + d]) add(id[i][j], id[i][j + d], 1 + c);
     }
    } else {
     add(id[i][j], t, 0);
    }
   }
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j] && mrk[i + 1][j]) {
    auto connect = [&](int i, int j) {
     int u = id[i][j];
     for (int i = hed[u]; i; i = nxt[i]) {
      if (to[i] == s) return val[i];
      if (to[i] == t) return val[i ^ 1];
     }
     assert(0);
    };
    auto play = [&](int u, int v, int k) {
     for (int i = hed[u]; i; i = nxt[i])
      if (to[i] == v) {
       ans -= k * cst[i];
       val[i] -= k, val[i ^ 1] += k;
      }
    };
    if (!connect(i, j) && !connect(i + 1, j)) {
     int u = id[i][j], v = id[i + 1][j];
     if (!((i + j) & 1)) swap(u, v);
     play(u, s, -1);
     play(u, v, 1);
     play(v, t, 1);
    }
   }
 while (spfa()) {
  int sum = 0;
  for (int i = pre[t]; i; i = pre[to[i ^ 1]]) {
   sum += cst[i];
   val[i]--, val[i ^ 1]++;
  }
  ans -= sum;
 }
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j] && ((i + j) & 1)) {
    int ii = 0, jj = 0;
    for (int k = hed[id[i][j]]; k; k = nxt[k])
     if (to[k] != s && val[k ^ 1]) {
      ii = loc[to[k]].first;
      jj = loc[to[k]].second;
     }
    if (ii && jj) {
     int k = min(i + j, ii + jj) - 1;
     num[i][j] = num[ii][jj] = ++cnt;
     seq.push_back({k, k + 2});
    }
   }
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j] && !num[i][j]) {
    int k = i + j - 1;
    num[i][j] = ++cnt;
    seq.push_back({k, k + 1});
   }
 for (int i = 0; i < N; i++)
  for (int j = 0; j < N; j++)
   if (mrk[i][j]) {
    if (minA[i] < minB[i]) {
     if (mrk[i + 1][j] && num[i][j] != num[i + 1][j]) {
      G[num[i + 1][j]].push_back(num[i][j]);
      ++ind[num[i][j]];
     }
     if (mrk[i][j - 1] && num[i][j] != num[i][j - 1]) {
      G[num[i][j - 1]].push_back(num[i][j]);
      ++ind[num[i][j]];
     }
    } else {
     if (mrk[i - 1][j] && num[i][j] != num[i - 1][j]) {
      G[num[i - 1][j]].push_back(num[i][j]);
      ++ind[num[i][j]];
     }
     if (mrk[i][j + 1] && num[i][j] != num[i][j + 1]) {
      G[num[i][j + 1]].push_back(num[i][j]);
      ++ind[num[i][j]];
     }
    }
   }
 cout << cnt << endl;
 l = 1, r = 0;
 for (int i = 1; i <= cnt; i++)
  if (!ind[i]) q[++r] = i;
 while (l <= r) {
  int u = q[l++];
  cout << seq[u].first << ' ' << seq[u].second << endl;
  for (int v : G[u]) {
   if (!--ind[v]) q[++r] = v;
  }
 }
}

这里是还没做好的侧边栏

这里是还没做好的侧边栏

这里是还没做好的侧边栏