「XX Open Cup. GP of Gomel」Hit
「XX Open Cup. GP of Gomel」Hit

2020 年 07 月 31 日

给出 nn 个区间 [li,ri][l_i, r_i] ,你需要放下至多 nn 个点,使得每个区间里至少包含一个点。并且区间里点个数的最大值要尽可能小。

1n105,109li<ri1091 \le n \le 10^5, 10^9 \le l_i < r_i \le 10^9

题解

先按照如下方法贪心:维护一个集合表示当前没有放点的区间,每次选出一个右端点最小的区间,在这个右端点放下一个区间。

若此时的最大值为 tt ,则答案要么为 tt 要么为 t1t-1

证明:考虑一个被放了 tt 个点的区间,只有可能把第一个点的移到区间外,其余的点必定在区间内移动。

怎么判断答案是否为 t1t-1 呢,定义一个点 xx 是合法的当且仅当只考虑 xx 和所有被放在 xx 右侧的点所有右端点 rixr_i\geq x 的区间都能至多放 t1t-1 个。

从右往左扫描线,定义 nextxnext_x 为在 xx 右侧,能找到的最远合法点,且区间 (x,nextx)(x, next_x) 内不严格包含任意一个区间。令 y=nextxt1y=next^{t-1}_x ,如果不存在一个区间同时包含 x,yx, y ,那么 xx 就是合法的。

求出所有合法点后,若 mini=1n(li)min_{i=1}^n (l_i) 是合法的,答案为 t1t-1 ,否则答案为 tt

(附图:考虑我们是要让每个形如 x1x_1 的贡献都丢到外面去,但是 x1x'_1 能取的范围只能在 [xl;xr][x'_l; x'_r] ,否则就不能完整覆盖内部线段)

一开始调了半天就是离散化的问题。

实际上区间间留白的部分是有影响的(考虑是否完全包含的时候),把这部分也丢进去离散化就过了,哭哭。

不过别的部分能一遍写对还是挺开心的。

zimpha 的题解

考虑每个区间至少放一个点的贪心做法。维护一个集合表示当前没有放点的区间,每次选出一个右端点最小的区间,在这个右端点放下一个区间。

如果在上述方案下,最大值为 tt ,那么可以证明最优值要么是 tt ,要么是 t1t-1

考虑上述方案下,包含点数最多的那个区间 [l,r][l, r] 。假设这 tt 个点从左往右依次为 x1,x2,,xtx_1, x_2, \dots, x_t 。那么在最优方案下,这个区间里的点个数肯定要 t\le t 。考虑 ll 左边的第一个点为 x1x^\prime_1 ,那么接下来那个点 x2x^\prime_2 一定要不超过 x2x_2 。因为我们需要用 x2x^\prime_2 来覆盖被 x1x_1 覆盖的区间,如果超过 x2x_2 ,肯定会有区间没有被覆盖。类似的, x3x^\prime_3 一定不能超过 x3x_3 。依次类推, xtx^\prime_t 一定不能超过 xtx_t 。也就是少区间 [l,r][l, r] 里至少要有 t1t-1 个点。

那么接下来只需要判定 t1t-1 是否可行即可。我们从左往右考虑数轴上每个点 xx ,定义 xx 是合法的当且仅当如果我们的方案包含了点 xx 后,仅考虑加入其它 x\ge x 的点,所有右端点 rixr_i \ge x 的区间里面最多只有 t1t-1 个点。令 next(x)next(x)xx 右边最远的合法的点,使得没有区间 [li,ri][l_i, r_i] 严格在区间 [x,nextx][x, next_x] 里。考虑 y=nextt1(x)y=next^{t-1}(x) ,如果存在一个 [li,ri][l_i, r_i] 同时包含了端点 xxyy ,那么 xx 显然是不合法的,否则 xx 是合法的。

最后如果所有点 min(li)1\min(l_i)-1 是合法的,那么就存在一个 t1t-1 的解。

复杂度 O(nlogn)O(n \log n)

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 6e5 + 9, M = 21;
int T, n, t, tn, ta[N], maxl[N], maxr[N], mrk[N], nxt[N][M];
vector<int> pos, ans;
struct node {
 int l, r;
} a[N];
struct segment {
 int l, r, mid, s;
} p[N << 2];
inline bool inside(int l, int r) { return l <= r && maxl[r] >= l; }
inline bool outside(int l, int r) { return l > r || maxr[l] >= r; }
void build(int u, int l, int r) {
 p[u].l = l, p[u].r = r, p[u].mid = (l + r) >> 1, p[u].s = 0;
 if (l == r) return;
 build(u << 1, l, p[u].mid);
 build(u << 1 | 1, p[u].mid + 1, r);
}
void modify(int u, int k, int x) {
 if (p[u].l == p[u].r) {
  p[u].s += x;
  return;
 }
 modify(k <= p[u].mid ? u << 1 : u << 1 | 1, k, x);
 p[u].s = p[u << 1].s + p[u << 1 | 1].s;
}
int query(int u, int l, int r) {
 if (p[u].l == l && p[u].r == r) return p[u].s;
 if (r <= p[u].mid) return query(u << 1, l, r);
 if (l > p[u].mid) return query(u << 1 | 1, l, r);
 return query(u << 1, l, p[u].mid) + query(u << 1 | 1, p[u].mid + 1, r);
}
int main() {
#ifdef memset0
 freopen("1.in", "r", stdin);
#endif
 cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
 for (cin >> T; T--;) {
  t = tn = 0, ans.clear(), pos.clear();
  cin >> n;
  ta[++tn] = 1e9 + 10, ta[++tn] = -1e9 - 10;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
   cin >> a[i].l, ta[++tn] = a[i].l;
   cin >> a[i].r, ta[++tn] = a[i].r;
   ta[++tn] = a[i].l - 1, ta[++tn] = a[i].l + 1;
   ta[++tn] = a[i].r - 1, ta[++tn] = a[i].r + 1;
  }
  sort(ta + 1, ta + tn + 1);
  tn = unique(ta + 1, ta + tn + 1) - ta - 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
   a[i].l = lower_bound(ta + 1, ta + tn + 1, a[i].l) - ta;
   a[i].r = lower_bound(ta + 1, ta + tn + 1, a[i].r) - ta;
  }
  memset(maxl + 1, 0, tn << 2);
  memset(maxr + 1, 0, tn << 2);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
   maxl[a[i].r] = max(maxl[a[i].r], a[i].l);
   maxr[a[i].l] = max(maxr[a[i].l], a[i].r);
  }
  for (int i = 1; i <= tn; i++) {
   maxl[i] = max(maxl[i - 1], maxl[i]);
   maxr[i] = max(maxr[i - 1], maxr[i]);
  }
  sort(a + 1, a + n + 1, [](const node &a, const node &b) { return a.r == b.r ? a.l < b.l : a.r < b.r; });
  build(1, 1, tn);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
   if (!query(1, a[i].l, a[i].r)) {
    modify(1, a[i].r, 1);
    ans.push_back(a[i].r);
   }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
   t = max(t, query(1, a[i].l, a[i].r));
  }
  if (t > 1) {
   memset(mrk + 1, 0, tn);
   pos.push_back(tn), mrk[tn] = 1;
   for (int i = 0; i < M; i++) nxt[tn][i] = tn;
   for (int i = tn - 1, j, l, r, mid, s, k; i >= 1; i--) {
    l = 0, r = pos.size() - 1, nxt[i][0] = -1;
    while (l <= r) {
     mid = (l + r) >> 1;
     if (!inside(i + 1, pos[mid] - 1)) {
      nxt[i][0] = pos[mid];
      r = mid - 1;
     } else {
      l = mid + 1;
     }
    }
    if (!~nxt[i][0]) continue;
    for (j = nxt[i][0], k = M - 1, s = t - 2; k >= 0; k--) {
     if ((s >> k) & 1) j = nxt[j][k];
    }
    if (outside(i, j)) continue;
    pos.push_back(i), mrk[i] = 1;
    for (int j = 1; j < M; j++) {
     nxt[i][j] = nxt[nxt[i][j - 1]][j - 1];
    }
   }
   int minl = tn;
   for (int i = 1; i <= n; i++) minl = min(minl, a[i].l);
   if (mrk[minl - 1]) {
    --t, ans.clear();
    int u = minl - 1;
    while (u != tn) ans.push_back(u), u = nxt[u][0];
    if (ans.front() == 1) ans.erase(ans.begin());
   }
  }
  cout << t << ' ' << ans.size() << ' ';
  for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
   cout << ta[ans[i]] << " \n"[i + 1 == ans.size()];
  }
 }
}

评论

TABLE OF CONTENTS

题解
zimpha 的题解
代码